SẢN PHẨM
Muối Tinh Sấy I-ốt

Muối tinh sấy iốt được bổ sung thêm iốt dưới dạng

Muối Nấu Sấy I-ốt

Muối nấu sấy Iốt được bổ sung thêm iốt dưới dạng

Muối Hầm I-ốt

Muối hầm Iốt được bổ sung thêm iốt dưới dạng của

Muối I-ốt

Muối Iốt được bổ sung thêm iốt dưới dạng của một